0
By
In News
Posted

શ્રી વિશા શ્રીમાળી ૧૦૮ ના ગોળ નું મુંબઈ જૈન મંડળ

સહર્ષ જણાવવાનું કે …. સાબરકાંઠા, મહેસાણા અને ગાંધીનગર એમ ઉત્તર ગુજરાત ના નીચે જણાવેલ છ સમાજ ના સયુંકત ઉપક્રમે આપ છ એ સમાજ ના જ્ઞાતિજનોની અપ્રિતમ સાથ અને સહકારસભર સંમતિના સથવારે આપણા વિવાહ યોગ્ય [...]

0
By
In News
Posted

શ્રી વિશા શ્રીમાળી ૧૦૮ ના ગોળ નું મુંબઈ જૈન મંડળ

ઉપરોક્ત સમાજોમાંથી પ્રત્યેક સમાજ ના ૩-૩ સભ્યો મળીને ૧૮ સભ્યોની કાર્યવાહક સમિતીની નિમણુક ૩ વર્ષ માટે કરવામાં આવેલ છે. જેના પ્રમુખ તરીકે વિજાપુર સત્તાવીશ વિશા શ્રીમાળી જૈન જ્ઞાતિ પંચના માનનીય [...]

0
By
In News
Posted

શ્રી વિશા શ્રીમાળી ૧૦૮ ના ગોળ નું મુંબઈ જૈન મંડળ

સહર્ષ જણાવવાનું કે …. સાબરકાંઠા, મહેસાણા અને ગાંધીનગર એમ ઉત્તર ગુજરાત ના નીચે જણાવેલ છ સમાજ ના સયુંકત ઉપક્રમે આપ છ એ સમાજ ના જ્ઞાતિજનોની અપ્રિતમ સાથ અને સહકારસભર સંમતિના સથવારે આપણા વિવાહ યોગ્ય [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search