શ્રી વિશા શ્રીમાળી ૧૦૮ ના ગોળ નું મુંબઈ જૈન મંડળ

 In News

સહર્ષ જણાવવાનું કે …. સાબરકાંઠા, મહેસાણા અને ગાંધીનગર એમ ઉત્તર ગુજરાત ના નીચે જણાવેલ છ સમાજ ના સયુંકત ઉપક્રમે આપ છ એ સમાજ ના જ્ઞાતિજનોની અપ્રિતમ સાથ અને સહકારસભર સંમતિના સથવારે આપણા વિવાહ યોગ્ય યુવા યુવક-યુવતીઓ ના સગપણ સંબધમાં જૈનત્વનું જતન અને સંવર્ધન થાય અને એમની પસંદગીનુ ફલક વિસ્તૃત બને એવા ઉમદા આશયથી આ છ સમાજના આગેવાનો એ ત્રણ-ત્રણ વખત ભેગા થઇને વિષદ ચર્ચા-વિચારણાને અંતે…. તાજેતરમાં જ રવિવારે તા. ૧૮-૧૧-૨૦૧૮ ના દિવસે કાંદિવલી (પશ્ચિમ) મુકામે શ્રી સાગર જૈન મંડળ (કાંઠા સત્તાવીસ દશા શ્રીમાળી) ના કાર્યાલયમાં…

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search