By
In News
Posted

શ્રી વિશા શ્રીમાળી ૧૦૮ ના ગોળ નું મુંબઈ જૈન મંડળ

સહર્ષ જણાવવાનું કે …. સાબરકાંઠા, મહેસાણા અને ગાંધીનગર એમ ઉત્તર ગુજરાત ના નીચે જણાવેલ છ સમાજ ના સયુંકત ઉપક્રમે આપ છ એ સમાજ ના જ્ઞાતિજનોની અપ્રિતમ સાથ અને સહકારસભર સંમતિના સથવારે આપણા વિવાહ યોગ્ય [...]

By
In News
Posted

શ્રી વિશા શ્રીમાળી ૧૦૮ ના ગોળ નું મુંબઈ જૈન મંડળ

ઉપરોક્ત સમાજોમાંથી પ્રત્યેક સમાજ ના ૩-૩ સભ્યો મળીને ૧૮ સભ્યોની કાર્યવાહક સમિતીની નિમણુક ૩ વર્ષ માટે કરવામાં આવેલ છે. જેના પ્રમુખ તરીકે વિજાપુર સત્તાવીશ વિશા શ્રીમાળી જૈન જ્ઞાતિ પંચના માનનીય [...]

By
In News
Posted

શ્રી વિશા શ્રીમાળી ૧૦૮ ના ગોળ નું મુંબઈ જૈન મંડળ

સહર્ષ જણાવવાનું કે …. સાબરકાંઠા, મહેસાણા અને ગાંધીનગર એમ ઉત્તર ગુજરાત ના નીચે જણાવેલ છ સમાજ ના સયુંકત ઉપક્રમે આપ છ એ સમાજ ના જ્ઞાતિજનોની અપ્રિતમ સાથ અને સહકારસભર સંમતિના સથવારે આપણા વિવાહ યોગ્ય [...]